Døgnophold med plads til 4 unge fra 16 år og op efter

Målgruppe

Søndertoftegård er for unge med behov for længerevarende anbringelse. Vi modtager unge, som typisk er vokset op under ustabile og kaotiske forhold. Deres vanskeligheder viser sig ofte ved, at de følelsesmæssigt og socialt er umodne, at de er understimulerede, at deres selvværd og selvfølelse er lav. Nogle af dem er begyndende kriminelle, i et begyndende misbrug,  etc.

På Søndertoftegård har vi gode erfaringer med:

  • Unge, som igennemen en længere årrække har været anbragt uden for hjemmet f.eks. i familiepleje eller lign. og som har behov for en mere selvstændig tilværelse, inden de udsluses til egen bolig.
  • Sent udviklede, som har brug for en længerevarende botræning, inden de udsluses til egen bolig.

 

Der modtages ikke unge med svære misbrugsproblemer eller svære psykiske problemer eks. selvmordstruede unge eller unge med spiseforstyrelser.

Det er en betingelse, at de unge er i arbejde eller i et uddannelsesforløb, eller på anden måde er beskæftigede i dagtimerne.

Dagligdagen

Med udgangspunkt i den enkelte, støtter vi den unge i at få en meningsfyldt hverdag. Vi er ofte foregangsmænd, problemknusere, i forhold til at udrede og løse konflikter.

De unge er i dagtimerne beskæftiget med arbejde eller uddannelse. Ud fra den enkeltes behov/delmål, støttes den unge i de praktiske gøremål, der er i forbindelse med indkøb,madlavning, at møde til tiden, lektier m.m.

Fritid og ferier

I fritiden opfordres de unge til at dyrke sport i de forskellige idrætsforeninger i lokal- området, at deltage i de arrangementer, der er på opholdsstedet f.eks. biografture, bowling,  tage med i fitnesscenter etc.

Flere af de unge har kærester, hvor det er sædvane, at de unge i weekenderne kan sove sammen enten på opholdsstedet eller hos kæresten.

Fødselsdage fejres oftest ved, at alle spiser på restaurant for herefter at lave en, af fødselaren, udvalgt aktivitet.

Opholdsstedet tager som minimum på sommerferie. Vi har bl.a. været i Spanien flere gange.

Værdigrundlag/livssyn

Som en del af vores værdigrundlag,  tror vi på, at alle har et potentiale til at udvikle sig og komme videre. For os er udgangspunktet deres nuværende situation og ikke så meget deres baggrund eller, hvad de har lavet.

Igennem et fordomsfrit livssyn og med en indstilling til, at alle skal have en chance, ønsker vi, at de unge får en oplevelse af:

  • Indflydelse på eget liv/hverdag
  • Ansvar for egne handlinger
  • Bevidsthed om stærke og svage sider
  • Udvikling af egne ressourcer

Indfaldsvinkel

For at inddrage den unge mest muligt i egen proces og få ham til at påtage sig et medansvar i egen udvikling, udarbejdes der en arbejdsplan på baggrund af den unges ønsker i forhold til arbejde/uddannelse, mål for fremtiden etc.

Målene opdeles i delmål, som konkretiseres ved at afklare, hvad der skal til, for at den unge kan nå sine mål, hvad skal den unge have hjælp til og af hvem?

For at fastholde og støtte den unge i dennes beslutninger og for at sikre en udvikling i processen afholdes der, udover opfølgningsmøder, jævnligt strukturerede samtaler med den unge – ca. hver 6. uge.

Sådan kan et forløb foregå

Visitering

Relevante papirer såsom beskrivelse af den unges aktuelle situation, beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der tidligere har været iværksat , undersøgelser samt andet relevant materiale sendes til opholdsstedet. Lederen samt opholdsstedets supervisor vurderer på baggrund af det foreliggende materiale, om den pågældende unge er inden for opholdsstedets målgruppe, og om den unge passer ind i den aktuelle gruppe på opholdsstedet.

Herefter afholdes et afklarende møde med den unges sagsbehandler.

De unges accept

Det er en forudsætning for en evt. indskrivning af den unge, at den unge og evt. dennes forældre besøger opholdsstedet og accepterer en indskrivning før en egentlig indflytning

Familien

Opholdsstedet støtter den unge i at bevare/genoptagerelationen til sin familie. Endvidere orienteres forældrene via møder og ved telefonisk kontakt om den unges trivsel og udvikling. De unges familier er altid velkomne på opholdsstedet og opfordres til at ringe til såvel den unge som til opholdsstedets leder.
Efter det 18. år er forældresamarbejdet på den unges præmisser. Dvs. at det er den unge, der bestemmer, i hvor høj grad forældrene fremover skal inddrages i møder m.m.

Handleplansmøde

Efter den unges indflytning afholdes der inden for den første måned et handleplansmøde med følgende deltagere: den unge, evt. dennes forældre, sagsbehandler, lederen af opholdsstedet samt andre relevante samarbejdspartnere.
Med udgangspunkt i handleplanen opstilles og nedskrives nøjagtige og konkrete delmål for den kommende periode. Der tages et konklusions referat af dette møde.

Opfølgningsmøder

Der afholdes opfølgningsmøder efter behov. Det vil typisk være hver 3. måned i starten senere halvårlige møder. Delmålene for den aktuelle periode gennemgås:  hvad er nået/ikke nået – kan evt. gennemgående problemstillinger løses på en ny måde, hvordan/hvilken hjælp skal den unge have til dette og af hvem.

Nye delmål opsættes etc. Der skrives referat af opfølgnings møderne med fokus på ændringer i delmål om årsagen hertil.

Skriftligt materiale

Udover beslutningsreferaterne fra opfølgningsmøderne udarbejdes der i samarbejde med den unge 1⁄2-årlige beskrivelser af den unges forløb, udvikling etc. i forbindelse med udskrivning udarbejdes der en resumerende beskrivelse af den unges samlede forløb på opholdsstedet.

Udskrivning

For at den unge psykisk kan følge med i udskrivningsprocessen, og for at de praktiske ting kan falde på plads, afholdes der typisk i forbindelse med udskrivning opfølgningsmøder med et kortere interval end i de hidtidige forløb.

Økonomi

Basisydelsen er kr. 44.810,- pr. md. (2018 priser) Beløbet er incl. kost, tøj, og lommepenge. I forbindelse med indskrivning yder kommunen fuldt indskrivningsbeløb.